historia-fundacio

La Fundació Privada HOSPITAL – ASIL DE POBRES I MALALTS és una Fundació sense ànim de lucre que gestiona dues Residencies geriàtriques: la Residencia Vila Vella i la Residencia i Centre de Dia Santa Caterina.

Estem catalogats com a Residències Assistides, d’acord amb el protocol signat amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i som centres col·laborador de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Des de temps immemorial la Fundació està complint el mandat dels Fundadors, donant acollida a les persones grans de la vila i d’altres contrades que necessiten l’assistència pròpia de la seva edat i que per els seus mitjans els hi és difícil o impossible de gaudir-ne.

No disposem de dades exactes del naixement d’aquesta fundació que surt de la continuïtat de l’Hospital de Pobres que cada universitat procurava tenir per a l’atenció dels desvalguts i malalts fins que podien ésser traslladats a altres centres, si les malalties que patien així ho requerien.

Malgrat ens podem remuntar al segle 17 pel que fa a l’antiguitat de l’edifici del carrer hospital, actual Residencia Vila Vella, la primera referència sobre la fundació està datada de l’any 1840. És reconeguda com a Fundació Particular en els escrits que tenim en l’any 1902. Des d’aleshores ençà i durant tot aquest temps hi ha moltes fites assenyalades que van marcar el desenvolupament de la Institució fins a donar-li la fesomia que te actualment.

El 21 de desembre del 1881 s’aprovà el Reglament que perdurarà més de 100 anys, en que es definia el caràcter de l’Hospital i els deures i funcions dels diversos estaments que integrava (juntes de cavallers i senyores, malalts i facultatius); també tractava de l’alimentació dels malalts, de la comptabilitat, distribució i inversió de fons i de l’acollida d’una Ordre Religiosa per als serveis de les persones necessitades. Les tasques a cobrir en aquells moments eren d’atenció i cures.

L’Institut de Religioses de Sant Josep va arribar al Centre l’any 1883 i des d’aleshores fins als nostres dies, han desenvolupat les tasques pròpies de servei i dedicació total al resident.

La data més probable en que l’hospital va convertir-se en residència per a gent gran és entre la dècada dels 50s i 60s, amb l’arribada de la Seguretat Social a la vila.

Una vegada efectuats els traspassos de Beneficència Particular a la Generalitat de Catalunya, la Junta de la Fundació va acordar d’acollir-se a la Llei de Fundacions Catalanes, inscripció que va fer l’any 1981.

A partir d’aquesta data, tenim els Estatuts de la Fundació inscrits al Departament de Drets i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La segona residencia es constitueix arrel de la donació a la Fundació d’un edifici per ser dedicat al servei de la gent gran l’any 2001. El Patronat elabora i executa el projecte d’una nova Residencia i Centre de Dia, obres que s’acaben el setembre del 2005 i el gener del 2006 s’obre el Centre Residencial Santa Caterina, malgrat el servei de Centre de Dia ja funcionava des de novembre del 2005.